ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η εταιρεία διαθέτει όλες της απαιτούμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Διαθέτοντας εξειδικευμένο εξοπλισμό σε press-containers και open top containers καθώς και ειδικά εξοπλισμένα φορτηγά οχήματα, η ΔΟΑΝΥΣ έχει τη δυνατότητα άμεσης περισυλλογής αποκομμάτων χαρτιού ή παλαιού χαρτιού, πλαστικό και μετάλλων για ανακύκλωση .

Επίσης, έχοντας σημαντικότατο δίκτυο συνεργατών στην Αθήνα, την Αττική και γενικά όλη την Ελλάδα,

μπορεί να εξυπηρετεί την οποιαδήποτε ανάγκη περισυλλογής και προώθησης προς ανακύκλωση παλαιού χαρτιού.

Τέλος, στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μας, παραλαμβάνουμε πάσης φύσεως χαρτί προς ανακύκλωση.