ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η εταιρεία διαθέτει όλες της απαιτούμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Διαθέτοντας εξειδικευμένο εξοπλισμό σε press-containers και open top containers καθώς και ειδικά εξοπλισμένα φορτηγά οχήματα, η ΔΟΑΝΥΣ έχει τη δυνατότητα περισυλλογής αποκομμάτων χάρτου σε όλη την Αττική.

Επίσης, έχοντας σημαντικότατο δίκτυο συνεργατών, μπορεί να εξυπηρετεί την οποιαδήποτε ανάγκη περισυλλογής και προώθησης προς ανακύκλωση παλαιού χαρτιού.

Τέλος, στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μας, παραλαμβάνουμε πάσης φύσεως χαρτί προς ανακύκλωση.